TÜRKÇEMİZ DÜNYA DİLİ OLMALI

TÜRKÇEMİZ DÜNYA DİLİ OLMALI

 

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkanı

Hiç şüphe yok ki milletlerin özlerini oluşturan unsurlardan biri dilleridir. Bu sebeple dile özel bir önem verilmelidir. Bu ilgi, hem dilin iyi bir şekilde araştırılması ve geliştirilmesi, hem de toplumun birlik ve beraberliği için gereklidir. Devlet toplumda birlik ve beraberliği; sağlamak için özel politikalar geliştirmelidir. Dilin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yabancı kültür istilâlarından korunması için tedbirler almalıdır. Bu amaçla okulöncesi eğitiminden üniversiteye kadar günlük hayatımıza da kuşatan plan ve projeler yaparak hayata geçirmelidir. Çok iyi bilmemiz gereken bir hususda, ekonomik ve sosyal gelişmeler topluma yarar sağlar. Ancak milletin bekâsını sağlayamaz. Ekonomik yönden gelişen fakat millî dil ve millî kültür şuuru taşımayan birey ve toplumlar her zaman yabancı kültürlerin tesiri altına girebilirler. Hatta yabancı bir dil ve kültürü hiç kaygı duymadan kendi dil ve kültürü önüne geçirebilirler. Ülkemizde ticari faaliyet yapan firmaların isimleri ve markalarının yüzde kaçı Türkçedir?…

Ecdâdımız Osmanlı; yedi asır boyunca üç kıta yedi iklimde at koşturdu, hükümrân oldu. Fethettiği ülkelere adalet, bayındırlık, İslâm hoşgörüsü ve Türk misafirperverliği gibi değerleri götürdü. Ancak, hiçbir zaman hükümrân olduğu ülke ve bölgelerde dil zorlaması yapmadı. Resmî yazışmalarda Türkçe (Osmanlıca) kullandı, fakat halkın dilini serbest bıraktı.

Özellikle XVI.yüzyıldan itibaren Batılı sömürgeci ülkeler (İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa…) istilâ ettikleri yerlerde sömürgeci anlayışı kalıcı kılabilmek için, önce bölge halkına kendi dillerini dayattılar. Bu dayatmada gerektiğinde zor da kullandılar. Beyaz insanın ve dilinin üstünlüğünü yerel insanların zihinlerine kazıdılar.

Çünki sömürgeci zihniyet, dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik hegemonyanın önkoşulunun dil olduğunu biliyorlardı. Gittikleri bölgelerde kendi dillerinin konuşulması, yazılması; kendi kültür ve medeniyetlerinin oralara yerleşmesi demekti.

***

Güzel Türkçemizi dünya dili yapmak mümkün müdür? Evet mümkündür. Herşeyden önce buna inanmak ve bilinçli, sistemli bir şekilde çalışmak gerekir. Nasıl ki İngilizce dünya dili olmuşsa, Türkçemizin de özenle çalışıldığında dünya dili olması mümkündür. Zira Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik başarısı uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.  Yine Türkiye’nin ticari alışveriş yaptığı ülkelerin sayısı yapmadıklarından fazladır. Ekonomi alanında Türkiye dünyada 16. sıraya yükselmiştir. Ülkemiz 2023 yılında ise ekonomisi en büyük 10 ülke arasında olmayı hedeflemiştir. Türkiye tarihte ilk defa IMF borcunu sıfırlamış olup; tüm Asya ve Avrupa ülkeleri yanında Afrika ülkeleri ile de temasa geçmiştir. Gerek Türkî Cumhuriyetlerde ve gerekse Türkçe eğitimi verilen diğer ülkelerde günbegün Türkçe konuşanların sayısı artmaktadır. Hâlen yurtdışında bulunan 5 milyonu aşkın gurbetçimiz; hem bulundukları ülkenin lisanını öğreniyor, hem de anadilleri Türkçemizin gönül elçisi misyonunu sürdürüyorlar. Bunların başında Almanya ve diğer AB ülkeleri gelmektedir.

Özellikle TRT’nin Türkçe yayınları ve Türk sinemasının uydu vasıtasıyla diğer ülkelerde seyredilmesi Türkçenin çok hızlı öğrenilmesine katkı sağlamaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu çalışmaların ekonomik, kültürel ve siyasi sonuçları olumlu olacaktır.

Burada dikkat çeken bir husus; değişen ve gelişen dünyada İngilizcenin  geçirdiği süreç gibi Türkçe de benzer evreler geçirmektedir. Türkçe bir dünya dili olma yolunda ilerlemesine devam edecek olursa, daha çok sayıda ülkede, daha fazla Türkçe konuşanlar olacaktır. Ayrıca Türk ekonomisi daha çok büyüdükçe, Türk dili araştırmacıları arttıkça, yabancıların Türkçeyi öğrenmek ve araştırmak için Türkiye’ye gelmeleri önem kazanacak, Türkçemizin de bir dünya dili olması mümkün olabilecektir.

Eldeki verilere göre ülkemizin dışında 34 ülkede Türkçe konuşulmaktadır. Yani konuşulduğu ülkelerde Türkçe, ya birinci dil, ya ikinci dil veya yabancı dil olarak konuşulmaktadır. Dünyada Türkçe konuşan insanların sayısı 250 milyonu aşmaktadır. Bu rakamlar gözönüne alındığında Türkçe çok sayıda insan tarafından konuşulan 5. dünya dilidir.

***

“National Geographic” Dergisinin 2005 yılındaki yayınına göre dünya genelinde lehçelerle birlikte 6912 dil mevcuttur. Günümüzde neredeyse bunun yarıdan fazlası yok olma tehlikesine maruzdur. Zira bu diller ya hiç konuşulmuyor, ya da yeni nesillere hiç aktarılmıyor. Bu durum günümüzde varolan bu dillerin büyük bir kısmının önümüzdeki yüzyıl içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Sovyetler Birliğinin dağılması, Körfez Savaşı, Türkiye’nin etrafındaki sosyal – siyasi gelişmeler, ticari faaliyetler ( özellikle ithalat ve ihracattaki  artışlar, dış politikadaki atılan adımlar ) Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada önemini arttırmış; ülkemizi bir câzibe merkezi haline getirmiştir. Artık bölgesinde küresel bir güç olan ülkemizin yakalamış olduğu bu ortam Türk dilinin de önemini arttırmıştır.

Batı ve latin ülkelerinde Türkçeye duyulan ilgi nedeniyle üniversitelerde Türkoloji bölümleri açılmış, ayrıca Türkçe Dil Kursları da faaliyete başlamıştır. Ülkelerdeki Türk nüfusunun yoğunluğuna göre orta öğretim kurumlarında Türkçe’nin öğretildiği seksenyedi ülke bulunmaktadır. Kurslar açarak Türkçe öğretilen kırkaltı ülke tespit edilmiştir. Dokuz ülkede Türkçe öğretimi yapılan üniversiteler mevcuttur. Bünyesinde Türkçe öğretilen, Türk Dili ve Edebiyatı araştırmalarının yapıldığı, Türkoloji bölümlerinin bulunduğu 28 ülke mevcuttur. Bugün Türk dili yaklaşık 12 milyon kilometre karelik bir alanda 250 milyon nüfusun konuştuğu, yüze yakın ülkede öğretimin yapıldığı, kökleri tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan 600 bini aşkın kelimeye sahip bir dünya dilidir. Geçmişi boyunca Çince’den Farsça’ya,  Arapça’dan Macarca’ya  kadar pek çok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olarak yalnızca Türkiye Türkçesi’nin dünya dillerine verdiği sözcük sayısı 11 binin üzerindedir. Özellikle giyim, yiyecek, askerlik başta olmak üzere hemen her alanda çok sayıda Türk dili kökenli kelimelerin var olduğu ve kullanımda bulunduğunu müşâhede etmekteyiz.

Hiç şüphe yok ki Türk dili dünyanın hemen her bölgesinde öğretimi yapılan en yaygın ve en köklü dünya dilleri arasındadır. Özellikle Türkiye’ye yurtdışından gelen öğrenci sayısında büyük bir artış olup, devlet ve vakıf üniversitelerinde  okuyan yabancı öğrenci sayısı 10 bine yaklaşmıştır. Mezun olup ülkelerine gidenler ülkelerinde Türkçe’yi öğretenlerin sayılarını artırmaktadır. Son zamanlarda Türkiye’nin dışa açılma dinamiği dış ticaret hacminin büyümesi ve Cumhuriyet’in 100. yılında 500 milyar doları aşacağı inancı birçok ülkenin Türkiye ve Türkçemizle münasebetlerinin artacağını göstermektedir.

Mesela günümüzde İngilizce bilmek yabancı ülkelerde ticâri münasebetler için de ne kadar önem arzediyorsa, yakın bir gelecekte Türkiye ile ticaret yapan ülkelerde Türkçe aynı önemi arzedecektir. Bu sebeple İngilizcenin anadil olmadığı herhangi bir ülkeyle üçüncü bir dille değil, Türkçe ile iletişim kurmak bir hayal olmaktan çıkacaktır. Köklü ve büyük medeniyetimizin bıraktığı tarih ve kültür birikimimizin bunu gerçekleştirecek güce sahip olduğuna inancımız tamdır.

Yabancılara Türkçe öğretiminde birliktelik sağlamak için ayrıca çalışmalar yapılmalıdır. Mesela her seviyedeki öğrenci için dil seviyesini belirlemek maksadıyla içerik, biçim ve uygulama  kıstasları hazırlanmalı, öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin arttırılması için uygun sertifika sistemleri konularak düzenli sınavlar yapılması imkanı sağlanmalıdır.

Güzel Türkçemizi dünya dili yapmak için yapılabilecekleri şöylece özetlemek mümkündür;

  1. Türk Dil Kurumu ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından hazırlanacak projeler hayata geçirilmelidir.

 

  1. TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezleri) biraraya getirilerek, bir şemsiye altında sevk ve idare edilmeli; yabancılara dil eğitiminde ortak bir payda sağlanmalıdır. Bu yalnız ülkemizde değil tüm dünyada geçerli olan kıstaslarla yapılmalı, denetlenebilmeli, sorunlara da ortak çözümler bulunabilmelidir.

 

  1. Yabancılara Türkçe alanında ulusal ve uluslararası seminerler düzenlenmeli, bu seminerlerde konuşulanların kitap haline getirilerek, neşri sağlanmalıdır.

 

  1. Türkçe’nin dünya dili olması için, her ülkede Türkçe alanında çalışan öğretim  görevlileri ve öğrencileriyle irtibatlı olunmalı, onların çalışmaları yakından takip edilmeli ve bu çalışmaları bir merkezden yürütmelidir.
  1. e) ÖSYM’nin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış olduğu sınav yeterli değildir. Bununla ilgili yeni çalışmalar yapılmalı ve YÖK’e tavsiyelerde bulunulmalıdır.
  2. f) Yabancılar için Türkçe öğretiminde yeni kitap ve materyaller hazırlanmalı, bu alanlarda varolan boşluğun doldurulması için gereken çaba gösterilmeli ve bu malzemelerin yurtiçi ve yurtdışında geniş kitlelere erişimi sağlanmalıdır.
  3.            g) Yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin tez konularının belirlenmesinde onlara yardımcı olunmalı, yönlendirmeler yapılarak internet ve bilgi bankası yoluyla istedikleri bilgiye ulaşmaları sağlanmalıdır.

                    

  1. h) Üniversitelerde Türkçe’yi yabancı dil olarak okutacak öğretim görevlilerinin niteliklerinin arttırılması için çalışmalar yapılmalı,  bu alanda sertifika programları düzenlenmelidir.

          

ı) Uzaktan eğitimle ilgili olarak çalışmalar yapılmalı. Zira uzaktan eğitim küreselleşen dünyada hızla ilerleyen ve ulaştığı kişi sayısını her geçen gün daha da arttıran bir eğitim modelidir. Bu sistemle Türkçe öğrenmek isteyenlerin önündeki her çeşit zaman ve mekan engeli aşılmış olur. Web sitesi ve mailler vasıtasıyla kolayca dünya geneline ulaşım sağlanmış olur.

Dilin yalnız eğitim alanında değil, sosyal, siyasal, spor ve ekonomi alanlarında kullanılıyor olması, kısacası Türkçe’nin bir dünya dili olması herkesin üzerine düşeni tam olarak yapmasıyla mümkün olacaktır. Ekonomide, sanatta, sporda ve daha birçok alanda büyüme ve kalkınmaya birinci derecede etken dilin varlığıdır. Dil öğretiminin kolaylaştırılıp, yaygınlaştırılması beklenen sonuca en kısa sürede ulaştıracaktır. İbadet aşkıyla yapılan bu çalışmalar güzel Türkçemizin Dünya dili olmasını sağlayacaktır. Eğitimci-şair Şahin KARATAŞ bu hususu dizelerinde ne güzel ifade ediyor:

Bosna’dan Çin Seddi’ne bayrağı var.

Tarihten gelen zengin kaynağı var.

Milyonlarca kardaşın dil bağı var.

Kültürün dilidir güzel Türkçemiz…

 

Kıtalar aşar nağmelerde sazım

Yozlaşmasın dilim, lehçem, avazım

Türkçe konuşan bir dünya niyâzım

Dünyanın dilidir güzel Türkçemiz…

 

Sonuç

Bir taraftan, okulöncesinden üniversiteye kadar her türlü eğitim ve öğretim metodları gözönünde tutularak en iyi bir şekilde dil eğitim ve öğretimi yapıldığı, diğer taraftan, Türk dilinin köklü ve geçmişi olan bir dil olduğu inanç ve azmiyle gayret edilerek çalışıldığı taktirde, Türk dilinin dünya dili olması için hiçbir engel kalmaz. Türk dilinin gücüne inananlara ve sevgiyle bu yolda çalışanlara selam olsun.

 

Yazan | 2017-12-29T14:53:09+00:00 Kasım 13th, 2013|Makaleler|Yorum yok